Pan (V.1) JUS

Pan  is a protagonist in the Dragon Ball manga and the anime series Dragon Ball Z and Dragon Ball GT. She is the granddaughter of the main protagonist of the Dragon Ball series, Goku. Pan’s heritage is primarily Human, being the offspring of the Saiyan-Human hybrid Gohan and the Human Videl, thus making her 1/4 Saiyan.

Link Download Char: Pan JUS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *