Naruto Sennin JUS

Sennin Modo is a state that grants its practitioner unparalleled power, by combining natural chakra and bodily chakra.

Sage mode.png
However, according to Fukasaku-sama, only those possessing the “buffalo” chakra level can practice sage, so in the shinobi world not many ninjas can use this jutsu.

Link Download Char: Naruto Sennin JUS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *