King Cold JUS

King Cold ( Korudo Daiō, lit. “Great King Cold”) is the king and former emperor of Universe 7 as well as a shadow member of his family organization, the Frieza Force, leading it when it was known as the Cold Force. He is the father of Cooler and Frieza, as well as the grandfather of Kuriza.

Link Download Char: King Cold JUS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *